A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Prognoza Pogody
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny
GOPS
WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014
Budżet i finanse
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Rady Gminy kadencja 2014-2018
Jednostki podległe
PROJEKTY W GMINIE
Organizacje pozarządowe
Podatki i opłaty lokalne
Strategie gminy
Przetargi
Zapytania ofertowe
Oświadczenia majątkowe
Urzędowa tablica ogłoszeń
Ochrona Środowiska
Oferty inwestycyjne
Majątek Gminy
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej
Zamierzenia działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Kontakt
Podstawa prawna działania samorządu
Publicznie dostępne rejestry i wykazy
Rada Gminy - Kadencja 2002-2006
Projektowanie aktów normatywnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Wybory prezydenckie 2015 r.
Referendum Ogólnokrajowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Działalność lobbingowa
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
WYBORY SAMORZADOWE 2010
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w kadencji 2010-2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Godkowo
» Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Godkowo na 2017 rok
» Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za cztery kwartały 2016 roku
» Przyjęcia w punkcie konsultacyjnym w Godkowie
» Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w obrębie wsi Lesiska
 • Podstawa prawna działania samorządu
 • Ustawa o Samorządzie Gminnym

  Ustawa o Samorządzie Gminnym

  Stan prawny: 2003-06-01 zmiany:
  2002-03-31 Dz.U.2002.23.220 art. 1
  2002-06-22 Dz.U.2002.62.558 art. 29
  2002-10-27 Dz.U.2002.113.984 art. 43
  2003-01-01 Dz.U.2002.214.1806 art. 1
  2003-07-11 Dz.U.2003.80.717 art. 72
  2004-01-01 Dz.U.2002.153.1271 art. 17


  USTAWA
  z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym.(1)

  (tekst pierwotny: Dz. U. 1990 r. Nr 16 poz. 95)
  (tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 13 poz. 74)
  (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591)  Rozdział 1
  Przepisy ogólne

  Art. 1. 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

  2. (2)Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

  Art. 2. 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

  2. Gmina posiada osobowość prawną.

  3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

  Art. 3. 1. O ustroju gminy stanowi jej statut.

  2. (3)Projekt statutu gminy powyżej 300000 mieszkańców podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

  3. W sprawach spornych rozstrzyga Rada Ministrów.

  Art. 4. (4)1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

  1) tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice,

  2) nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice,

  3) ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz.

  2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady gminy.

  3. Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.

  4. Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy.

  5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia.

  Art. 4a. (5)1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmian granic gmin naruszających granice powiatów lub województw - dodatkowo opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. Konsultacje z mieszkańcami w sprawach zmiany granic gmin lub granic miasta polegającej na wyłączeniu obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej gminy i jego włączeniu do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej gminy lub do sąsiedniej gminy mogą zostać ograniczone do:

  1) mieszkańców jednostki pomocniczej gminy objętych zmianą - przez odpowiednie rady gmin,

  2) mieszkańców gmin objętych zmianą naruszającą granice powiatów lub województw - przez odpowiednie rady powiatów lub sejmiki województw.

  3. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy(6) od dnia otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.

  Art. 4b. (7)1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, na wniosek rady gminy wymaga:

  1) wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami, wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzającymi zasadność wniosku,

  2) opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic gminy naruszającej granice powiatów lub województw - opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw,

  3) opinii wojewody właściwego dla gminy lub gmin objętych wnioskiem.

  2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 4a ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

  3. Rada gminy występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca.

  4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy składaniu wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.

  Art. 5. 1. (8)Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.

  2. (9)Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

  3. (10)Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

  4. (11)
  Art. 5a. (12)1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

  2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

  Art. 5b. (13)1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.

  2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.

  3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.


  Rozdział 2
  Zakres działania i zadania gminy

  Art. 6. 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

  2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy.

  Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

  1) (1)ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

  2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

  3) (2)wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

  4) lokalnego transportu zbiorowego,

  5) ochrony zdrowia,

  6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

  7) (3)gminnego budownictwa mieszkaniowego,

  8) (4)edukacji publicznej,

  9) (5)kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

  10) (6)kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

  11) targowisk i hal targowych,

  12) (7)zieleni gminnej i zadrzewień,

  13) (8)cmentarzy gminnych,

  14) (9)porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,,

  15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

  16) (10)polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

  17) (11)wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

  18) (12)promocji gminy,

  19) (13)współpracy z organizacjami pozarządowymi,

  20) (14)współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

  2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

  3. (15)Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

  Art. 8. (16)1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

  2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

  2a. (17)Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

  2b. (18)Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74, rozpatruje sąd powszechny.

  3. (19)Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.

  4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

  5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

  Art. 9. 1. (20)W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

  2. (21)Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

  3. (22)Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

  4. (23)Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

  Art. 10. 1. (24)Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

  2. (25)Gminy, związki miedzygminne, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.


  Rozdział 3
  Władze gminy

  Art. 11. 1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.

  2. (1)
  Art. 11a. (2)1. Organami gminy są:

  1) rada gminy,

  2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).

  2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne ustawy.

  3. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.

  Art. 11b. (3)1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

  2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

  3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.

  Art. 12. (4)Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa odrębna ustawa.

  Art. 13. (5)
  Art. 14. (6)Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  Art. 15. 1. Z zastrzeżeniem art. 12 organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.

  2. (7)Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

  Art. 16. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

  Art. 17. (8)W skład rady wchodzą radni w liczbie:

  1) piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców,

  2) dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców,

  3) dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców,

  4) dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.

  Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

  2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

  1) uchwalanie statutu gminy,

  2) (9)ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

  3) (10)powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

  4) (11)uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

  5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  6) uchwalanie programów gospodarczych,

  7) (12)ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

  8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

  9) (13)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

  a) (14)określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

  b) (15)emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

  c) (16)zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

  d) (17)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

  e) (18)zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

  f) (19)tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

  g) (20)określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

  h) (21)tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

  i) (22)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

  10) (23)określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

  11) (24)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

  12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

  12a) (25)podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

  13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

  14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

  14a) (26)podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

  15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

  3. (27)
  4. (28)
  Art. 18a. (29)1. (30)Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

  2. (31)W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.

  3. (32)Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

  4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.

  5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

  Art. 19. (33)1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

  2. (34)Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

  3. (35)
  4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy w trybie określonym w ust. 1.

  5. (36)W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

  6. (37)Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

  Art. 20. 1. (38)Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

  1a. (39)Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

  2. (40)Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy, z zastrzeżeniem ust. 2b.

  2a. (41)Po upływie terminu określonego w ust. 2 sesję zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.

  2b. (42)Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania rady gminy, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.

  2c. (43)Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

  3. (44)Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim.

  4. (45)Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 1a, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

  5. (46)Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

  Art. 21. 1. (47)Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

  2. (48)
  3. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

  4. (49)W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

  Art. 22. (50)1. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.

  2. Statut gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

  Art. 23. 1. (51)Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

  2. (52)Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy.

  Art. 23a. (53)1. (54)Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:

  „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
  2. (55)Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

  3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

  4. (56)Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

  Art. 24. (57)Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

  Art. 24a. (58)1. Z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy w urzędzie gminy, w której radny uzyskał mandat.

  2. (59)Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.

  3. (60)
  4. (61)
  Art. 24b. (62)1. (63)Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.

  2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.

  3. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po zakończeniu tego urlopu.

  4. (64)W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej, przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie kadencji, termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.

  5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

  6. (65)Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu rady w drodze uchwały rady gminy podjętej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971).

  Art. 24c. (66)Po wygaśnięciu mandatu pracodawca przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywałby, gdyby nie przysługujący urlop bezpłatny. Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.

  Art. 24d. (67)Wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

  Art. 24e. (68)1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a ust. 1.

  2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.

  Art. 24f. (69)1. (70)Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

  1a. (71)Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6.

  2. (72)Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.

  3. (73)
  4. (74)Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 2, nastąpiły przed rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru wójta lub przed powołaniem na stanowisko zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną, osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnego albo wójta lub od dnia powołania na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 2, traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

  5. (75)Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją rady gminy, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru).

  6. (76)


  Data wprowadzenia: 2003-08-05 1116
  Data upublicznienia: 2003-08-05
  Art. czytany: 86899 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Henryka Rudzka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  OBYWATEL.GOV.PL


  MIKROPORADY.PL


  REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA
  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  NUMERY


  KONT BANKOWYCH


  Konto główne:BsSztumO/Godkowo 7883090000004500 7820000020


  Opłaty: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych , rolny. leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, opłata skarbowa, opłaty adiacenckie, wieczyste użytkowanie, czynsze dzierżawne, sprzedaż mienia gminnego, czynsze za mieszkanie, koncesje alkoholowe.


  _______________________


  Bs Sztum O/Godkowo


  02 8309 0000 0045 0078 2000 0030


  Wpłata wadium przetargowego  Urząd Gminy Godkowo
  14-407 Godkowo


  NIP:582-10-01-575


  REGON: 000532837


  NIP Gminy Godkowo: 578-310-65-26


  REGON Gminy Godkowo: 170748063


  tel. 055/2497210
  fax 055/2497257
  e-mail: sekretariat.godkowo@gmail.com
  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku - do piątku od 7.15 - do 15.15

  Redaktor: Joanna Kubiak ,tel. 055/2497210,
  e-mail: sekretariat.godkowo@gmail.com
  Redaktor: tel.055/2497210 e-mail: sekretariat@doc.pl