A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Prognoza Pogody
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny
GOPS
WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014
Budżet i finanse
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Rady Gminy kadencja 2014-2018
Jednostki podległe
PROJEKTY W GMINIE
Organizacje pozarządowe
Podatki i opłaty lokalne
Strategie gminy
Przetargi
Zapytania ofertowe
Oświadczenia majątkowe
Urzędowa tablica ogłoszeń
Ochrona Środowiska
Oferty inwestycyjne
Majątek Gminy
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej
Zamierzenia działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Kontakt
Podstawa prawna działania samorządu
Publicznie dostępne rejestry i wykazy
Rada Gminy - Kadencja 2002-2006
Projektowanie aktów normatywnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Wybory prezydenckie 2015 r.
Referendum Ogólnokrajowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Działalność lobbingowa
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
WYBORY SAMORZADOWE 2010
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w kadencji 2010-2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Godkowo
» Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Godkowo na 2017 rok
» Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za cztery kwartały 2016 roku
» Przyjęcia w punkcie konsultacyjnym w Godkowie
» Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w obrębie wsi Lesiska
 • Podstawa prawna działania samorządu
 • Ustawa o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw

  Ustawa o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw

  Stan prawny: 2003-06-01 zmiany:
  1990-05-27 Dz.U.1990.43.253 art. 4
  1991-01-17 Dz.U.1990.87.506 art. 58
  1991-10-25 Dz.U.1991.95.425 art. 103
  1991-12-12 Dz.U.1991.114.492 art. 61
  1992-01-01 Dz.U.1991.107.464 art. 60
  1996-01-01 Dz.U.1995.141.692 wynik. z art. 3
  1996-02-09 Dz.U.1995.90.446 art. 58
  1996-12-28 Dz.U.1996.114.542 art. 3
  1999-01-01 Dz.U.1998.162.1126 art. 12
  2001-01-01 Dz.U.1997.121.769 art. 78


  USTAWA
  z dnia 17 maja 1990 r.
  o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.


  Rozdział 1
  Zadania i kompetencje organów gminy

  Art. 1. Do właściwości organów gminy przechodzą - jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej - jako zadania własne, określone w ustawach zadania i odpowiadające im kompetencje należące dotychczas do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, a w szczególności:

  1) z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 94, poz. 850, z 1948 r. Nr 36, poz. 251 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115):

  a) umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów (art. 8 ust. 1),

  b) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi (art. 9 ust 1);

  2) (1)
  3) z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298 i z 1989 r. Nr 29, poz. 154):

  a) zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych (art. 1 ust. 1 i 2),

  b) decydowanie o zamknięciu cmentarza (art. 1 ust. 4),

  c) utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (art. 2 ust. 1);

  d) wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inny cel po upływie 40 lat od ostatniego pochowania (art. 6 ust. 1),

  4) z ustawy(2) z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197):

  a) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa (art. 7),

  b) przeznaczanie kwot otrzymanych z czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki na cele społeczne gminy oraz na hodowlę i ochronę zwierzyny (art. 17 ust. 3),

  c) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie (art. 42);

  5) z ustawy(3) z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1984 r. Nr 49, poz. 253, z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 197): kierowanie na swoim terenie działalnością przedszkoli, ich zakładanie, zapewnianie im lokali i wyposażenie w pomoce naukowe, narzędzia, meble i sprzęt oraz potrzebne środki finansowe i materialne, zapewnienie warunków mieszkaniowych i świadczeń nauczycielom i innym pracownikom zatrudnionym w przedszkolach (art. 38 ust. 1);

  6) z ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192):

  a) wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadamianie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 11),

  b) zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków (art. 13 ust. 2),

  c) składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji (art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 1),

  d) przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku (art. 22 ust. 1),

  e) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska (art. 24 ust. 3),

  f) niezwłoczne zawiadamianie wojewódzkiego konserwatora zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu lub odkryciu przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska (art. 24 ust. 4),

  g) działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej (art. 38 ust. 2);

  7) z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 i z 1982 r. Nr 11, poz. 80):

  a) zatwierdzanie statutu spółki oraz jego zmiany (art. 18 ust. 1),

  b) zatwierdzanie planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki oraz wprowadzanie w tych planach i regulaminach zmian i uzupełnień (art. 24),

  c) tworzenie spółki przymusowej, nadawanie jej statutu oraz wyznaczanie organów spółki i ustalanie wynagrodzenia dla osób nie będących członkami spółki, wyznaczonych do organów spółki (art. 25),

  d) wyrażanie zgody na zbycie, zamianę oraz przeznaczanie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych oraz na zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę (art. 26 ust. 1),

  e) zatwierdzanie aktu zbycia udziału we wspólnocie (art. 27 ust. 2);

  8) z ustawy(4) z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 279, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 47, poz. 280 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192): zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także określonym zakładom społecznym służby zdrowia, przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie i zgonów na choroby zakaźne natychmiast po powzięciu o nich wiadomości (art. 6 ust. 1);

  9) (5)
  10) z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192):

  a) zapewnienie uzdrowiskom warunków umożliwiających jak najszersze wykorzystanie właściwości leczniczych danej miejscowości (art. 5),

  b) wyrażanie stanowiska w sprawie powołania i odwołania naczelnego lekarza uzdrowiska (art. 8 ust. 1),

  c) uprawnienie do prowadzenia zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (art. 9 ust. 1 pkt 2);

  11) z ustawy(6) z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63, z 1984 r. Nr 26, poz. 129 oraz z 1989 r. Nr 29, poz. 155 i Nr 35, poz. 192):

  a) tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie bibliotek (art. 5 ust. 1),

  b) nadawanie statutów bibliotekom (art. 5 ust. 4),

  c) zapewnianie bibliotekom odpowiednich warunków działania i rozwoju, a w szczególności dostarczanie lokalu z odpowiednim wyposażeniem, środków finansowych na prowadzenie bibliotek, w tym na zakup materiałów bibliotecznych, doskonalenie pracowników oraz pomoc metodyczną i bibliograficzną (art. 9 ust. 1),

  d) zakładanie i utrzymywanie bibliotek publicznych oraz zapewnianie im odpowiednich warunków działania i rozwoju (art. 23 ust. 2),

  e) nadzorowanie bibliotek publicznych (art. 24 ust. 1),

  12) z ustawy(7) z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa (Dz. U. Nr 48, poz. 283 i z 1982 r. Nr 11, poz. 79):

  a) wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntu nieleśnego lub nieużytku do zalesienia (art. 14 ust. 1),

  b) wydawanie zezwoleń na zalesienie gruntów rolnych, które nie zostały przeznaczone do zalesienia w trybie określonym w art. 14 ust. 2 (art. 15),

  c) prowadzenie rejestru spółek leśnych (art. 18 ust. 2),

  d) nadzór nad działalnością spółek leśnych; zwoływanie walnego zgromadzenia spółki w celu dokonania wyboru nowego zarządu, jeżeli dotychczasowy zarząd spółki nie wywiązuje się należycie ze swych obowiązków (art. 21 ust. 2),

  e) występowanie z wnioskiem do wojewody o wykonanie na koszt Państwa niektórych czynności z zakresu zagospodarowania lasów i gruntów oraz przebudowy drzewostanów, jeżeli wymaga tego interes społeczny, a koszty ich wykonania przekraczają możliwości finansowe właściciela lasów i gruntów (art. 24 ust. 2);

  13) z ustawy(8) z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165, z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178, Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 4, poz. 19 i Nr 32, poz. 190):

  A. Z rozdziału 1:

  a) wydawanie zgody lub odmowy na zawarcie umowy o opiekę nad najemcą (art. 9 ust. 2),

  b) cofanie zgody na zawarcie umowy o opiekę nad najemcą (art. 9 ust. 3);

  B. Z rozdziału 2:

  a) określanie zakresu współdziałania wynajmującego z organami dzielnicy (osiedla) lub sołectwa (art. 12 ust. 4),

  b) ustalanie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe (art. 15 ust. 5),

  c) rozstrzyganie sporów czynszowych i na tle wysokości kaucji (art. 18),

  d) nakazanie udostępnienia lokalu (art. 23 ust. 5),

  e) stanowienie zasad porządku domowego (art. 24 ust. 2),

  f) zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność lub współwłasność organów samorządu terytorialnego (art. 25 ust. 1),

  g) orzekanie o przejęciu w zarząd budynków stanowiących własność osób fizycznych (art. 25 ust. 2 i 3);

  C. Z rozdziału 3:

  a) wprowadzanie i znoszenie szczególnego trybu najmu budynków i lokali (art. 27 ust. 2 i 3),

  b) rozstrzyganie spraw dotyczących zajmowania przez tę samą osobę lub małżonków dwóch mieszkań (art. 28 ust. 2 i art. 31),

  c) wydawanie decyzji o przydziale lokali w domach prywatnych w przypadku niezadysponowania przez okres 3 miesięcy przez właściciela (art. 33 ust. 4),

  d) przekwaterowanie najemcy z domu jednorodzinnego i lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość do lokalu zamiennego (art. 34),

  e) przydziały lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń przynależnych (art. 36),

  f) stwierdzenie utraty ważności decyzji o przydziale (art. 38),

  g) przydziały zwolnionych izb w lokalach wspólnych (art. 39 ust. 3),

  h) przydziały lokali i pomieszczeń zastępczych na czas oznaczony (art. 40),

  i) wyrażanie zgody na podnajem całego lokalu (art. 41 ust. 4),

  j) wyrażanie zgody na przebudowę lokalu (art. 42),

  k) zmiana przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy i z użytkowego na mieszkalny (art. 43),

  l) zadysponowanie nadwyżką powierzchni mieszkalnej w przypadku odmowy przyjęcia przez najemcę lokalu zamiennego (art. 44),

  ł) przekwaterowanie do pomieszczenia zastępczego osób pozostałych bez tytułu prawnego w lokalu po śmierci najemcy (art. 46),

  m) uregulowanie uprawnień do lokalu osób pozostałych w nim po wyprowadzeniu się najemcy (art. 47),

  n) przekwaterowanie do innego lokalu mieszkalnego osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu (art. 48),

  o) zmiany w stanie zajmowania lokali użytkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej ze względu na ważne powody społeczno-gospodarcze (art. 49),

  p) cofnięcie przydziału lokalu mieszkalnego i użytkowego (art. 50 i 51),

  r) przydziały lokali w domach nie stanowiących własności samorządu terytorialnego, w tym w razie klęski żywiołowej (art. 52 i 53);

  D. Z rozdziału 4:
  - dostarczanie lokali zamiennych lub pomieszczeń zastępczych osobom opróżniającym mieszkania zakładowe (art. 57 ust. 5);

  E. Z rozdziału 5:

  a) załatwianie spraw dotyczących zamiany lokali (art. 59),

  b) ustalanie ekwiwalentów i opłat przy zamianie lokali (art. 60);

  F. Z rozdziału 6:

  a) prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych (art. 64),

  b) usuwanie skutków samowoli lokalowej (art. 65);

  14) z ustawy(9) z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201 i z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192):

  a) zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach (art. 35 ust. 2),

  b) możliwość nakazywania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienia wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych (art. 49 ust. 2),

  c) organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych (art. 73 ust. 1),

  d) zarządzanie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią (art. 74);

  15) z ustawy(10) z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 2, poz. 7 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181): współuczestniczenie w działaniach na rzecz poprawy jakości, przeprowadzanie na rzecz ochrony konsumenta społecznej kontroli i oceny jakości (art. 7 ust. 1);

  16) z ustawy(11) z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 oraz z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192):

  a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, a w przypadku gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków - za zgodą wojewody (art. 48 ust. 2 i 3),

  b) ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji (art. 52 ust. 2),

  c) zapewnianie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości (art. 56),

  d) nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonania czynności ograniczających uciążliwości dla środowiska (art. 76 ust. 1),

  e) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów (art. 110 ust. 1b);

  17) z ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 12, poz. 58, z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 35, poz. 162 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 192):

  a) zapewnianie gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych (art. 7 ust. 1),

  b) rekultywacja i meliorowanie gruntów przeznaczonych na pracownicze ogrody działkowe (art. 7 ust. 2),

  c) przekazywanie gruntów w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców (art. 8),

  d) doprowadzanie infrastruktury do pracowniczych ogrodów działkowych (art. 9 ust. 1),

  e) utrzymywanie porządku i czystości na terenach przylegających do pracowniczych ogrodów działkowych (art. 9 ust. 2);

  18) z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187, Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 197): wykonywanie zadań organu nadzorującego w zakresie stosunku pracy nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę;

  19) z ustawy(12) z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195): określanie strefy cen (strefy taryfowej) obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi (art. 18 ust. 4);

  20) z ustawy(13) z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 11, poz. 79, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i z 1988 r. Nr 24, poz. 169):

  a) wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (art. 7 ust. 3),

  b) sporządzanie projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów (art. 9 ust. 1),

  c) wykładanie projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów do wglądu miejscowej ludności równocześnie z wyłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz zatwierdzanie projektu programu (art. 9 ust. 3),

  d) uiszczanie należności i opłat rocznych za powierzchnię przekraczającą normatyw przy budownictwie wielorodzinnym (art. 16 ust. 2),

  e) pozbawianie prawa użytkowania mienia gminnego (art. 43);

  21) z ustawy(14) z dnia 4 maja 1982 r. o Narodowej Radzie Kultury oraz o Funduszu Rozwoju Kultury (Dz. U. Nr 14, poz. 111, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i z 1989 r. Nr 6, poz. 33):

  a) opracowywanie projektów planów funduszy gminnych i ich uchwalanie wraz z projektami budżetów lokalnych (art. 12 ust. 3),

  b) dysponowanie środkami gminnego funduszu rozwoju kultury zgodnie z uchwalonymi planami (art. 13 ust. 2);

  22) z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192):

  a) powoływanie komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 4 ust. 1),

  b) organizowanie i prowadzenie izb wytrzeźwień (art. 39 ust. 1);

  23) z ustawy(15) z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 26, poz. 129, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192):

  a) ustalanie w planach gminy zadań w zakresie upowszechniania kultury, z określeniem zasad i sposobów ich realizacji, uchwalanie wieloletnich programów upowszechniania kultury, uzgadnianie programów działania w zakresie upowszechniania kultury z jednostkami gospodarki uspołecznionej i organizacjami społecznymi na swoim terenie (art. 4),

  b) organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury państwowych jednostek organizacyjnych, spółdzielczych i społecznych działających na terenie ich właściwości, w tym inicjowanie określonych działań i uzgadnianie kierunków upowszechniania kultury oraz form ich realizacji, a także podejmowanie wspólnych inwestycji o charakterze kulturalnym (art. 6),

  c) tworzenie instytucji i placówek upowszechniania kultury samodzielnie albo wspólnie w drodze umów i porozumień (art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2), określanie nazw instytucji i placówek upowszechniania kultury, ich siedzib, przedmiotu działania, a także wyposażanie w niezbędne środki materialne, techniczne oraz finansowe (art. 12),

  d) nadawanie statutu instytucji upowszechniania kultury (art. 13 ust. 1),

  e) prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury (art. 13 ust. 10),

  f) odmawianie wpisu do ewidencji i wykreślanie z ewidencji (art. 14 ust. 3),

  g) wyrażanie opinii co do likwidacji placówki upowszechniania kultury, przyjmowanie zawiadomień o zamiarze likwidacji placówki, udzielanie stosownej pomocy placówkom, których dalsza działalność jest celowa (art. 15 ust. 5),

  h) utrzymywanie własnych instytucji i placówek upowszechniania kultury i kontrolowanie ich, a także nadzorowanie działalności instytucji i placówek upowszechniania kultury prowadzonych przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz inne osoby prawne i fizyczne na terenie gminy (art. 17 ust. 1),

  i) żądanie od placówek upowszechniania kultury informacji o realizacji zadań statutowych oraz rozliczeń ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury, a także wizytowanie placówek w zakresie działalności programowej oraz wydawanie wiążących zaleceń (art. 17 ust. 3),

  j) przekazywanie oceny wizytowanych placówek z wnioskami w zakresie działalności programowej tych placówek (art. 17 ust. 5),

  k) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym (art. 19),

  l) zlecanie organizacjom społecznym i ogniwom społecznego ruchu kulturalnego, za ich zgodą, realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury, z przyznaniem na ten cel odpowiednich środków (art. 21 ust. 1);

  24) z ustawy(16) z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, Nr 41, poz. 324 oraz z 1989 r. Nr 6, poz. 33, Nr 34, poz. 181 i Nr 35, poz. 192):

  a) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań (art. 4 ust. 2),

  b) tworzenie miejskich, dzielnicowych, miejsko-gminnych i gminnych funduszy rozwoju kultury fizycznej (art. 42 ust. 3),

  c) dysponowanie środkami terenowych funduszy rozwoju kultury fizycznej w odniesieniu do funduszy miejskich, dzielnicowych, gminnych i miejsko-gminnych (art. 44 ust. 2),

  d) administrowanie środkami funduszy terenowych w odniesieniu do funduszy miejskich, dzielnicowych. gminnych i miejsko-gminnych (art. 44 ust. 2a),

  e) przedstawianie radzie przez zarząd projektów planów funduszy miejskich, dzielnicowych, gminnych i miejsko-gminnych oraz sprawozdań z wykonania planów (art. 44 ust. 2b),

  f) realizacja zadań związanych z budową urządzeń kultury fizycznej na terenach wiejskich (art. 46 ust. 3),

  g) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach (art. 54 ust. 1),

  h) zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne (art. 54 ust. 2),

  i) współdziałanie z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających w górach (art. 55 ust. 2 pkt 2),

  j) współdziałanie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne (art. 56 ust. 2 pkt 3);

  25) z ustawy(17) z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192):

  a) podejmowanie uchwał w sprawie opracowywania miejscowych planów obszarów funkcjonalnych wykraczających poza obszar jednostki podziału administracyjnego (art. 7 ust. 3),

  b) sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów tych planów (art. 12 ust. 2 pkt 3),

  c) uchwalanie założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 14 ust. 5 pkt 2),

  d) uchwalanie założeń do planu miejscowego wykraczającego poza obszar gminy (art. 14 ust. 5 pkt 3),

  e) udostępnianie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów tych planów do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści (art. 15 ust. 1),

  f) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 17 ust. 3),

  g) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykraczających poza obszar jednostek podziału administracyjnego (art. 17 ust. 5),

  h) podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego (art. 28),

  i) podawanie do publicznej wiadomości o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu (art. 30),

  j) uzgadnianie projektu planu miejscowego z zainteresowanymi organami administracji państwowej oraz właściwymi organami wojskowymi i właściwymi organami podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych (art. 31),

  k) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego, i oceny aktualności tego planu (art. 34),

  l) udzielanie wskazań lokalizacyjnych w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym (art. 38 ust. 1 pkt 3),

  ł) uzgadnianie wskazań lokalizacyjnych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi z właściwymi organami (art. 39 ust. 2),

  m) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji (art. 42 ust. 2),

  n) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji (art. 43 ust. 4),

  o) zawieranie umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora oraz organu uprawnionego do wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, związane z realizacją inwestycji i przyszłym funkcjonowaniem budowanego obiektu (art. 44);

  26) z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 7, poz. 45, Nr 10, poz. 53, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443): zaliczanie w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych wypadkach niektórych wsi do innego okręgu podatkowego niż określony dla gminy na podstawie upoważnień zawartych w ustawie (art. 5 ust. 3);

  27) z ustawy(18) z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443):

  a) określanie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru, zarządzanie poboru tego podatku w drodze inkasa i określanie inkasentów, a także wprowadzanie ulg i zwolnień w tym podatku innych niż określone w ustawie (art. 12 ust. 4),

  b) określanie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty, zarządzanie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określanie inkasentów i ich wynagrodzenia (art. 13 ust. 4),

  c) możliwość stosowania innych zwolnień od opłaty targowej niż określone w ustawie (art. 14 ust. 2),

  d) określanie dziennych stawek opłaty miejscowej, zwolnień i ulg od tej opłaty, terminów jej płatności oraz sposobu poboru, w tym również zarządzanie poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określanie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (art. 15 ust. 4),

  e) możliwość wprowadzania opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej, oraz określanie wysokości opłaty administracyjnej, ustalanie terminów płatności i sposobu poboru tej opłaty, zarządzanie poboru opłaty administracyjnej w drodze inkasa, określanie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (art. 16);

  28) z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192):

  a) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich (art. 6 ust. 3),

  b) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i lokalnych miejskich (art. 7 ust. 2),

  c) zaliczanie drogi do kategorii dróg zakładowych (art. 8 ust. 2),

  d) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg lokalnych miejskich (art. 19 ust. 1 pkt 4 lit. b),

  e) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych (art. 19 ust. 1 pkt 4 lit. c),

  f) zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych miejskich (art. 22 ust. 1 pkt 2),

  g) budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg lokalnych miejskich w granicach miast, w których przewodniczącym zarządu jest prezydent miasta (art. 23 ust. 3 pkt 1),

  h) budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg lokalnych miejskich w granicach miast (art. 23 ust. 3 pkt 2),

  i) budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych (art. 23 ust. 4),

  j) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejskiej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia (art. 36),

  k) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych miejskich obiektów nie związanych z gospodarką drogową (art. 39 ust. 3),

  l) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejskiej (art. 40 ust. 1);

  29) z ustawy(19) z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1989 r. Nr 14, poz. 74 i Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 90)):

  I. Z rozdziału 1, 2, 7 i 8:

  a) podejmowanie uchwał w sprawie sprzedaży na terenach wiejskich gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych, domów mieszkalno-pensjonatowych oraz pod budownictwo zagrodowe spółdzielniom mieszkaniowym dla realizacji ich zadań statutowych oraz osobom fizycznym (art. 4 ust. 6),

  b) wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty, wydzielane pod budowę ulic (art. 12 ust. 5),

  c) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miast i wsi (art. 13 ust. 2),

  d) przygotowywanie dla utworzonych zasobów gruntów, przed przystąpieniem do ich zabudowy, opracowania geodezyjnego i projektowego oraz projektów podziałów nieruchomości (art. 14 ust. 1),

  e) wyposażanie gruntów wchodzących do zasobów w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu (art. 14 ust. 2),

  f) wydawanie decyzji o przysługującej liczbie działek w razie sporu między współuprawnionymi do nabycia działki na własność lub otrzymania w użytkowanie wieczyste w przypadku nabycia przez Państwo lub wywłaszczania gruntów przeznaczonych na realizację skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego (art. 17 ust. 3),

  g) ustalanie cen działki przeznaczonej pod budowę domów lub budynków, nabywanej lub otrzymywanej w użytkowanie wieczyste przez osoby fizyczne w zamian za przeniesienie własności bądź wywłaszczenie nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne (art. 17 ust. 5),

  h) załatwianie z urzędu spraw nabywania działek przez osoby uprawnione, które były właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na obszarach, na których realizowane ma być skoncentrowane budownictwo jednorodzinne (art. 17 ust. 6),

  i) korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości (art. 82 ust. 1),

  j) składanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu (art. 84 ust. 3),

  k) uregulowanie zobowiązań z tytułu przejęcia nieruchomości na obszarze m. st. Warszawy na mocy dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy - Dz. U. Nr 50, poz. 279 (art. 89 ust. 2);

  II. W zakresie mienia komunalnego:
  A. Z rozdziału 1:

  a) gospodarka gruntami (art. 3),

  b) podejmowanie uchwał w sprawie sprzedaży na terenach wiejskich gruntów zabudowanych obiektami zabytkowymi, wymagającymi odbudowy lub remontu, osobom fizycznym (art. 4 ust. 6),

  c) zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste, oraz powierzanie sprawowania tego zarządu nieodpłatnie utworzonemu w tym celu przedsiębiorstwu lub innej jednostce organizacyjnej, z wyłączeniem czynności wymagających decyzji administracyjnych (art. 6 ust. 1),

  d) zarządzanie gruntami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami związanymi z wykonywaniem zarządu i eksploatacją budynków mieszkalnych (art. 6 ust. 2),

  e) dysponowanie 70% środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej (art. 11 ust. 4 pkt 1),

  f) uchwalanie planu obejmującego 70% środków Funduszu Gospodarki Gruntami i administrowanie tymi środkami (art. 11 ust. 5 pkt 1),

  g) uchwalanie planu obejmującego 70% środków Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej i administrowanie tymi środkami (art. 11 ust. 6 pkt 1),

  h) przedstawianie projektów planu oraz rocznych sprawozdań z wykonania zadań i gospodarowania środkami Funduszu Gospodarki Gruntami i Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej (art. 11 ust. 7);

  B. Z rozdziału 3:

  a) dokonywanie zamiany gruntów (art. 22 ust. 3),

  b) określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali (art. 24 ust. 1),

  c) podejmowanie decyzji o przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie domu przez osoby fizyczne, polegającej na powiększeniu liczby pokoi w domach, w których nie sprzedano wszystkich lokali (art. 24 ust. 3),

  d) wydawanie decyzji o zmianie wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności domu oraz we współużytkowaniu gruntu po dokonaniu przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy (art. 24 ust. 4),

  e) określanie zasad przeznaczania do sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych (art. 24 ust. 8),

  f) udzielanie zezwoleń na zbycie nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (art. 28 ust. 2),

  g) wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego (art. 30 ust. 2),

  h) przyjmowanie zgłoszeń roszczeń o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste (art. 31 ust. 2),

  i) występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste (art. 31 ust. 4),

  j) występowanie z żądaniem, aby właściciel, który nie odbudował lub nie wyremontował w terminie obiektu zabytkowego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste bądź nie zabudował w terminie 5 lat działki nabytej pod budowę domu lub budynku, przeniósł własność nabytej działki na rzecz gminy za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 33),

  k) wydawanie decyzji określającej osobę nabywcy oraz przedmiot zbycia (art. 35 ust. 1),

  l) upoważnianie właściwych banków do zawierania umów o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste lub umów sprzedaży nieruchomości oraz dokonywania czynności związanych z zawieraniem tych umów (art. 35 ust. 2);

  C. Z rozdziału 4:

  a) wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów państwowym jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazaniu nieruchomości między tymi jednostkami bądź umów o nabyciu nieruchomości (art. 38 ust. 2),

  b) przekazywanie nabywcom lokali ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste oraz wygaszanie prawa zarządu tej części gruntu (art. 38 ust. 4),

  c) podejmowanie decyzji o ustanowieniu, zakresie i warunkach użytkowania (art. 39),

  d) orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania (art. 41 ust. 2),

  e) orzekanie o wygaśnięciu prawa zarządu (art. 41 ust. 3),

  f) przyjmowanie wniosków o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części (art. 42);

  D. Z rozdziału 5:

  a) ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia (art. 45 ust. 1 i 3),

  b) wyrażanie zgody na stosowanie w okresie do dnia 31 grudnia 1990 r. opłat rocznych w wysokości ustalonej przed dniem 1 stycznia 1986 r. (art. 46 ust. 2),

  c) podejmowanie uchwał o podwyższaniu opłat rocznych za grunty (art. 46 ust. 3),

  d) stosowanie obniżek, aż do całkowitego zwolnienia włącznie, ceny sprzedaży obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wpisanych do rejestru (art. 46 ust. 4),

  e) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości (art. 4 ust. 1),

  f) wprowadzanie opłat rocznych za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem (art. 49 ust. 1);

  E. Z rozdziału 8:
  - wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste posiadaczom gruntów, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu gruntów wydanych w formie prawem przewidzianej i nie wystąpili do dnia 31 grudnia 1988 r. o uregulowanie stanu prawnego (art. 87 ust. 2);

  30) z ustawy(20) z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach (Dz. U. Nr 3, poz. 19 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324): wyrażanie zgody na utworzenie apteki otwartej, zmianę jej typu i unieruchomienie apteki (art. 37 ust. 2);

  31) z ustawy(21) z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 21, poz. 124 i z 1989 r. Nr 20, poz. 108): przydzielanie lokali mieszkalnych osobom, które zajęły je bez tytułu prawnego przed dniem 1 sierpnia 1974 r. (art. 5);

  32) z ustawy(22) z dnia 24 lutego 1989 r. o Funduszu Socjalnym Wsi (Dz. U. Nr 10, poz. 54 i z 1990 r. Nr 6, poz. 34):

  a) tworzenie wspólnego funduszu terenowego (art. 1 ust. 3),

  b) dysponowanie funduszem terenowym (art. 5 ust. 1),

  c) opracowywanie projektu i uchwalanie rzeczowego i finansowego planu funduszu terenowego (art. 5 ust. 2 i 3),

  d) administrowanie środkami funduszu terenowego (art. 6 ust. 1),

  e) gromadzenie i wydatkowanie środków funduszu terenowego zgodnie z planem finansowym (art. 6 ust. 2),

  f) opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego funduszu terenowego (art. 6 ust. 3).  Data wprowadzenia: 2003-08-05 1121
  Data upublicznienia: 2003-08-05
  Art. czytany: 9902 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Henryka Rudzka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  OBYWATEL.GOV.PL


  MIKROPORADY.PL


  REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA
  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  NUMERY


  KONT BANKOWYCH


  Konto główne:BsSztumO/Godkowo 7883090000004500 7820000020


  Opłaty: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych , rolny. leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, opłata skarbowa, opłaty adiacenckie, wieczyste użytkowanie, czynsze dzierżawne, sprzedaż mienia gminnego, czynsze za mieszkanie, koncesje alkoholowe.


  _______________________


  Bs Sztum O/Godkowo


  02 8309 0000 0045 0078 2000 0030


  Wpłata wadium przetargowego  Urząd Gminy Godkowo
  14-407 Godkowo


  NIP:582-10-01-575


  REGON: 000532837


  NIP Gminy Godkowo: 578-310-65-26


  REGON Gminy Godkowo: 170748063


  tel. 055/2497210
  fax 055/2497257
  e-mail: sekretariat.godkowo@gmail.com
  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku - do piątku od 7.15 - do 15.15

  Redaktor: Joanna Kubiak ,tel. 055/2497210,
  e-mail: sekretariat.godkowo@gmail.com
  Redaktor: tel.055/2497210 e-mail: sekretariat@doc.pl